Deník 2019

Chronicon musei chotieborensis - Fiebat anno MMXIX

listopad

Sešli jsme se s panem místostarostou, abychom vyřešili naše rozpory. Zároveň se už ladí podoba zadání pro architekty.

Realizovali jsme dva semináře Ze života mukla na Gymnáziu Chotěboř.

Ve velkém zbavujeme obrazy ze sbírky rámů a skel - především díla na papíře. Budou očištěna a uložena bez rámů.

Skončila výstava Tajemný život stromu, a tak jsme ji museli uklidit. Sazenice stromků putovaly zpátky k našemu zahradníkovi a stabnou se součástí lesa.

Z bývalé pošty jsme pro muzejní sbírky převzali několik předmětů, další byly nalezeny na půdě a také v bývalých bytech.

říjen

Testy odebraných vzorků dopadly dobře, sbírka je napadena živými plísněmi jen minimálně a postačí její fyzické očištění, pro tento účel jsme pořídili speciální vysavač určený pro čištění komplikovaných sbírkových předmětů.

Navštívili jsme jednoho našeho milého pamětníka a opět jsme jím byli podarováni množstvím zajímavých předmětů a dokumentů.

Proběhlo několik jednání, některá klidná, jiná trochu divočejší, začala fungovat pracovní skupina vedená panem místostarostou, nejprve bez muzea, pak nakonec s námi, jednalo se o velikosti sbírky a zda není třeba ji zmenšit, podpořit nás přijel předseda Krajské sekce AMG - sešli jsme se se starostou a místostarostou a dohodli se na dalším postupu, proběhlo jednání pracovního zastupitelstva, kde se ladilo využití budovy pošty - bylo nám opakovaně slíbeno, že muzeum dostane pro své depozitáře a zázemí dostatek prostor na zimním stadionu, navštívili jsme budovu pošty a prohlédli prostory a sešla se kontrolní komise k činnosti muzea.

Proběhlo jednání krajské sekce AMG ČR, velmi se zajímají o naše muzeum, v březnu je budeme hostit my.

Pořídili jsme si plné bezpečnostní vybavení pro práci s kontaminovanými předměty a hned jsme v něm přivítali exkurzi z gymnázia. Studenti navštívili naše muzeum takové, jaké je. Povídali jsme si o současné situaci, ukázali jsme jim provizorní depozitáře...

K nastěhování máme připraveny dva depozitáře na zimním stadionu. Vybavili jsme se je elktronickým zabezpečením, mřížemi a novými regály.

Odebrali jsme vzorky plísní ze sbírky knih a výtvarného umění, nyní je budou zkoumat v Národním archivu v Praze a podle výsledků se určí další postup.

září

Jednali jsme s panem místostarostou ohledně budoucí expozice, následně s panem starostou o krocích, které nyní budou následovat při řešení naší situace.

Jako každý rok i letos jsme realizovali dva semináře o Zdenku Rykrovi kvintě a prvním ročníku gymnázia. Opět nás studenti překvapili svou fantazií a postřehem. Na závěr jsme kreslili třídu očima Zdenka Rykra.

Město zakoupilo budovu pošty, v níž bude především muzeum. Je to zásluha především trpělivého vyjednávání pana starosty.

Na akci Zažít město jinak jsme představili projekt "Nefoť, kresli", který bude fungovat na instagramu.

Proběhl seminář o rozmanitých historických pramenech v primě chotěbořského gymnázia.

Nainstalovali jsme a otevřeli výstavu Chotěbořský kříž.

Navrátily se nám předměty zapůjčené na výstavu v Havlíčkově Brodě.

srpen

Začínáme vytvářet muzejní podíl na akci Zažít město jinak, která bude v září, zřejmě půjdeme cestou volného kreslení, úvod k projektu "kresli Chotěboř", který bude fungovat přes instagram.

Tvoříme rozpočet muzea na rok 2020. Snažíme se co nejpřesněji, ale chybí nám koncová data. Nevíme kdy bude možné stěhování a kam. Snažíme se cou věc rozplánovat tak, aby se vše nenechalo až na poslední rok.

Při přípravě sbírky na stěhování jsme zjistili, že rozsah zamoření plísněmi je větší, než jsme předpokládali, domlouváme postup čištění s dalšími institucemi.

Zapisujeme velký přírůstek do sbírky písemností a tisků - dopisy Vojslavy Pruchové darované nám panem Zdeňkem Sejčkem. 

Chystáme výstavu Chotěbořský kříž. Otevřena bude 5.9.2019 a rozšíří letos zpřístupněnou plochu muzea o dvě místnosti.

Poslední místnost na zimním stadionu se chystá - zatím se jednoduše čistí, včetně vysátí stěn a stropu s hepa filtrem proti plísním...

červenec

Máme připraven první z nových depozitářů, do druhého již dorazily regály, nyní se ale zvažuje rozdělení obou místností na "čistý" a "špinavý" depozitář a čístící dílnu.

Pokračuje se na systematizaci sbírky: numismatika, výtvarné umění, sbírka knih. Řešíme čištění: sbírky jsou napadeny plísněmi, výerazněji, než jsme předpokládali, vytváříme proto postup, jak je očistit. Pravděpodobně budeme muset vlastními silami.

Navštívili jsme prodejce výtvarných děl, nabízí k prodeji velké množství děl malíře Jiřího Horníka, vytipovali jsme, o která díla bychom měli zájem, nyní je to na městské radě, zda se nákup uskuteční.

Dokončena třetí fáze krabicování - kromě několika kusů jsou nyní všechny staré tisky uloženy ve speciálních krabicích.

Vrátily se nám dvě zrestaurované knihy ze sbírky starých tisků, obě z 18. století. Zároveň byly k restaurování předány další dvě modlitební knihy: jedna tištěná a jedna rukopisná.

červen

Zpracováváme tři podsbírky: sbírku knih (zavádí se již systematická evidence), numismatiku (probíhá revize a určování mincí) a výtvarnou sbírku (probíhá revize, určování, nyní připravujeme plán na kompletní vyčištění před přesunem).

Byl odevzdán redakci Echa další Chotěbořský Čmelák, vyjde v létě a jeho hlavním tématem je Muzeum krajiny J.V.Neudoerfla.

Naposledy jsme se sešli v Libici nad Doubravou s dětmi z výzkumného týmu Kočovného muzea. Na programu bylo vzpomínání do kroniky a hlavně předání průkazů čestného doživotního členství ve společnosti Kočovného muzea.

Byli jsme účastni zasedání kontrolní komise zastupitelstva ve věci řešení situace našeho muzea. Podrobnosti zveřejňovat nemůžeme, ale řešení se rýsuje.

Proběhla Noc v muzeu s Gymnáziem Chotěboř, vyvolávali jsme zlé a dobré démony muzea a prohlédli si (včetně zkoušky) naši sbírku historických čepců.

V rámci Dnů města Chotěboře jsme instalovali malou výstavu 170 let svobodného města a výstavu Kočovného muzea Peto Peregrina.

Proběhlo první zasedání redakční rady sborníku Havlíčkobrodsko v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod. Naše muzeum zde má svého zástupce.

Dorazily další regály, jimiž zařizujeme depozitář na zimním stadionu. Balíme sbírku geologickou a historickou, která se sem následně přesune.

Výstava úspěšně běží. Našla k nám cestu především ZŠ Buttulova, ale také jedna mateřská škola. Procházka parkem zakončená hernou se líbí a tomu jsme rádi.

květen

Zavedli jsme systematickou evidenci ve fondu církev v podsbírce knih. Je to sice zatím jen malá vlaštovka (přibližně 250 čísel z celkových 30000), ale letí...

Probíhá určování a průzkum podsbírky Numismatika, zatím to nepočítáme, ale už nám prošlo rukama stovky mincí.

Tentokrát naši kočovníci dorazili přímo do muzea, na výsatvu Tajemný život stromu a do Dřevoherny.

Na webu jsme spustili prví krok ke vzniku elektronického časopisu muzea (pracovně říkáme e-čmelák), umístili jmse na web první dva články: Melantrichova Bible česká a Bible českých dějin.

2.5. jsme zahájili letošní muzejní sezónu. Otevřela se výstava Tajemný život stromu v zámeckém parku a Dřevo v rukách umělců řezbářů paní Jaroslavy Stehnové, pana Meltzera, Pejřimovského a pabna Chalupy. Zahrála nám ZUŠ Choptěboř nádherné komorní skladby.

duben

25.4. proběhlo další setkání Kočovného muzea, proběhly velké bleší závody a gramofonová diskotéka (hrála se Abba, Gott, Holky z naší školky...).

Navštívil nás Mgr. Michal Kamp, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, konzultovali jsme systeamtickou evidenci a také proceduru přijímání předmětů do sbírky. Domluvili jsme se na spolupráci.

V dubnu se to kolem muzea zatím hodně vaří. Bylo svoláno pracovní zastupitelstvo, kde se měla řešit budova, finanční limity a td., zprávy z jednání nemáme, není veřejné. Proběhla porada u pana starosty. Řeší se otevírací doba, pořizování věcí do sbírek a také jejich vyřazování.

V souvislosti s tím pan ředitel založil "Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost".

Bude vytvořena pracovní skupina pro tvorbu nové stálé expozice.

11.4. proběhlo další setkání Kočovného muzea Peto Peregrina. Zjišťovali jsme první možné vzpomínky našich dědů a babiček. Následovat měla retro-diskotéka z gramofonových desek, ale selhala technika.
Tvoříme výstavu Tajemný život stromu, nejprve v interiéru zámku, posléze měníme plán a ve spolupráci s panem Dobřenským ji budeme instalovat přímo v zámeckém parku. Je to sice na poslední chvíly, ale myslíme, že to návštěvníci ocení. Výstava dřevořezeb bude instalována na nádvoří v podloubí.
4. dubna proběhla druhá Otevřená badatelna - o Dobřenských a muzeu. Setkali jsme se zde s panem Mgr. Stanislavem Pavlíčkem a probírali naši situaci, možnosti i koncepci muzea. Společnou řeč jsme např. našli v otázce Pracovní skupiny k nové expozici muzea, která vzešla z jednání s panem místostarostou.
Vyšlo první letošní číslo Chotěbořského Čmeláka!
Setkali jsme se s panem místostarostou Davidem Šafránkem a mluvili o koncepci muzea a o dalším jeho vývoji

Březen

Odevzdali jsme redakci Chotěbořského Echa prvního letošního Čmeláka.
Zjistili jsme, že formálně město stále vlastní sbírku rodiny Dobřenských vrácenou v restituci, zjišťujeme, jak postupovat.
Sbírka knih se rozrostla o 66 titulů (přírůstkových čísel, svazků je o něco více), více jak polovina je převod z příruční knihovny, dále jsme zpracovali několik letošních darů a také se nám podařilo koupí rozšířit sbírku Dějiny národu českého Františka Palackého.
Proběhla první Otevřená badatelna, tedy den seminářů. Byly na téma současného muzea, především historie společné cesty muzea a rodiny Dobřenských. Nabídka ale nezaujala a nikdo nepřišel. Uvidíme na dalším plánovaném setkání.
CEKUS Chotěboř se ujal mladého projektu Kočovné muzeum Peto Peregrina, který vznikl ve spolupráci s MŠ Libice nad Doubravou.
Převzali jsme další místnost na zimním stadionu. Vznikne zde depozitář pro sbírky týkající se domácnosti a života jednotlivce, v někdejší kuchyňce vznikne depozitář geologie a archeologie a v našem bývalém skladu pak depozitář výtvarného umění.
Byla otevřena první letošní minivýstava v badatelně: Muzeum-Zastávka času.
zahájili jsme práci na systematizaci podsbírky Numizmatika, příslušný kurátor je Mgr. Jiří Málek, vyhledává se hodnota mincí, mince se váží a vytváří se nejvhodnější struktura pro tuto starou sbírku našeho muzea

Únor

Spustili jsme vlastní facebookové stránky "muzeum chotěboř". Dlouho jsme se tomu bránili, ale už je máme, tak snad nám pomohou a budou dobře sloužit.
Konečně skončila více jak půlroční nedůstojná hra. Máme podepsánu novou nájemní smlouvu (dohoda byla učiněna již v červnu 2018!). Muzeum zůstane v budově zámku další 3 roky, ale už ne více.
Proběhla akce s názvem "kdopak se v tom muzeu má vyznat?" - veřejná prezentace k současné situaci muzea a návrhu nové koncepce. přišlo nádherných čtyřicet lidí. Děkujeme.
Budujeme první výstavu v badatelně: Muzeum - Zastávka času. přiblíží současnou podobu muzea, muzea spojeného se zámkem a rodinou Dobřenských.
Přijali jsme dva nádherné dary, celkem 3 vydání Dějin národu českého!
Navštívil nás ředitel Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě, archiv si převezme většinu vyřazených svázaných periodik, budou tedy téměř všechny sloužit badatelům a nic se nevyhodí. Domluvili jsme studium našich písemností a tisků za účelem jejich druhoptné archivní evidence (dokumenty uložené u nás, které jsou zároveň archiváliemi, bude možné dohledat přes databázi ministerstva vnitra)
Jsme v kontaktu s panem Muniou, Pavlíčkem a Benákem ze zastupitelstva, hledáme různé možnosti řešení současné situace muzea.
Připravujeme obchůdek na další sezónu a těšíme se, jak naše zboží potěší návštěvníky.

Leden

Je 31. ledna, uklidili jsme vyprázdněné místnsoti depozitářů a jsme připraveni je předat majiteli. Muzeum tedy splnilo všechny dohodnuté podmínky.
Byli jsme na jednání zastupitelstva. Na věc muzea došlo, jak dva zastupitelé slíbili, nicméně žádný zvláštní zájem to nevyvolalo. Pan starosta nás informoval o situaci ohledně budovy pošty, pan Benák zas zdůraznil, že budova obchodní akademie volná nebude. V tuto chvíli tedy nemáme žádné vyhlídky.
První brigáda v našem skladu na zimním stadionu, odvážíme vše, co se už nehodí a nebude hodit. Získám e tak prostor na zřízení provizorního depozitáře.
První týden
Během prvního týdne byly přesunuty sbírky kuchyňského náčiní, svítidel, hodin, měřidel, přístrojů, drobné předměty z průmyslu, zemědělství, řemesel, volného času, náboženství a obchodu, dále militaria
Rozebrána a uklizena vánoční výstava.
Inventarizován obchůdek.
MMCh 2018 Vytvořena Výroční zpráva pro Chotěbořské Echo a sestaven program na rok 2019. Dokončena práce na Nástinu koncepce.
Navštívil nás starosta pan Škaryd a místostarosta pan Šafránek. Jejich snahou je získat pro muzeum budovu pošty.
E-mailem jsme hovořili s panem Dobřenským, který vzhledem k rodinné situaci zůstane do poloviny února ve Francii. Smlouva podepsána není a pan Dobřenský čeká na informace z města ohledně splnění jeho podmínek.
Muzeum uzavřeno pro badatele.
Druhý týden
přesunuty obrazy, plastiky a zbytek předmětů ze sbírek hospodářských a historických.Dokončili jsme přesun sbírek, ty jsou nyní uloženy v provizorních prostorách a v expozici.
Zaslali jsme zastupitelům veškeré materiály k současné situaci muzea a vyjádřili nezbytnost vystěhování muzea z budovy zámku.
Třídíme věci ve skladu na zimním stadionu.
Firma AZ stěhování vyklidila skříně a regály z někdejších depozitářů, zbývá jen jeden regál a úklid.
Třetí týden
Předěláno zabezpečení z někdejších depozitářů.
Firma TeReal demontovala zbývající kovový regál, ve zmenšení podobě jsme ho sestavili v oratoři a nastěhiovali do něj část sbírek. Naším cílem je vyprázdnit jednu z místností, kterou jsme určili na provizorní depozitář a zvětšit tak expozici.
Odvážíme odpad - vánoční stromky, dřevo, skleněné tabule. Zásoby skla jsme měli jako sklenářství.
Přestavujeme badatelnu do podoby malé školní učebny. Bude určena pro badatele, malé výstavy a program tzv. Otevřené badatelny.
Telefonicky jsme hovořili s panem Pavlíčkem a s panem Tůmou. zajímají se o situaci muzea. Začíná se mluvit o budově Obchodní akademie. Na konci týdne nás navštivil pan Munia, zastupitel, aby se se situací muzea seznámil na místě.
Do sbírky zakoupeny 3 kvaše s pohledem na zámek a město, datovány do první poloviny 20. stol.
Provedena kontrolní inventarizace sbírky knih, většina původně nenalezených knih dopátrána, pokračovat budeme další týden.
Zpracován návrh k neevidovaným předmětům z fondů porcelánu, skla, kuchyňského náčiní a hodin. Podobně u kolovratů a zemědělského nářadí. Vytypovány kolovraty na vyřazení ze sbírky.

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř